อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้น ป.6

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Camp)

ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย/ไทรงาม/สนามไอโมบาย/เขากระโดง

กีฬากลุ่มสวาย-นาบัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 29

ASIAN DAY


กีฬาสีภายใน "นาเสือกเกมส์" 2557


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2557


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557


กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557


กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด


การอบรมหลักธรรมของพระธรรมทูตอำเภอเมืองสุรินทร์


พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2556


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
งานวันครู ประจำปี 2557 (กลุ่มตำบลสวาย-นาบัว)กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ร่วมพิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษจังหวัดสุรินทร์