อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการนาเสือกพร้อมใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิใจรักท้องถิ่น


วันแม่แห่งชาติ 2558


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

กีฬาสีภายใน"นาเสือกเกมส์" 2558

ทัศนศึกษางานวันเกษตรแห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันสุนทรภู่


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558