อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กีฬาสายสัมพันธ์ สวาย-นาบัว ครั้งที่ 10


มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


โครงการนาเสือกพร้อมใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิใจรักท้องถิ่น


วันแม่แห่งชาติ 2558


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558