อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมวันสุนทรภู่


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558


ทัศนศึกษาเพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์


พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2557


กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง


กิจกรรมรอบกองไฟค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านนาเสือก


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมเข้าฐานภาคบ่าย)