อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทัศนศึกษาเพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์


พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2557


กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง


กิจกรรมรอบกองไฟค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านนาเสือก


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมเข้าฐานภาคบ่าย)


การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มโรงเรียนสวาย-นาบัว