โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านาเสือก ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๕ ตารางวา   
  •  ปี พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ (หนี่งแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ฉ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน และราษฎรหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๒ ร่วมสบทบสร้างเพิ่มเติมอีก ๑ ห้องเรียน จำนวนเงิน ๓,๗๐๐ บาท รวมเป็น ๔ ห้องเรียน 
  • ปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๖๐.๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ฉ ๒ ห้องเรียน   
  • ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับเงินจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ จำนวนเงิน ๕๐.๐๐๐ บาท เพื่อสร้างห้องสมุด ๑ หลัง และจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น   
  • ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เปิดเรียนระดับประถมศึกษาชั้นอนุบาล ๑   
  • ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ราษฎรหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๒ บริจาคเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างโรงอาหารจำนวน ๑ หลัง และห้องส้วมจำนวน ๑ หลัง   
  • ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจำนวน ๗๘,๐๖๙ บาท เพื่อปรับปรุงโรงเรียนเ ปัจจุบันได้เปิดเรียนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ   
  • ปี พ.ศ.๒๕๔๖ คุณประทีป เกิดกล่ำ บริจาคอาคารอนุบาลดวงประทีป จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
  • ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีข้าราชการครูจำนวน ๔ คนนักเรียนจำนวน ๔๗ คน