โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง