สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนบ้านนาเสือก

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง