โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีมาตรฐานสำหรับการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๒. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
๔. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซีย และพลเมืองโลก
๖. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
๗. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน
๘. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน
๙. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน