โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

บุคลากร

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาเสือก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุวัฒน์ ครึ่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044590355
นายธีรศักดิ์ หวลระลึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044590355
นางจิรายุส มะโนชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044590355
นายบุญเลิศ แพงเจริญ
ครู ชำนาญการ
044590355
นางจันฒนา โปรยกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044590355