โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์


โรงเรียนบ้านนาเสือก  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  โดยความร่วมมือของชุมชน