สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนบ้านนาเสือก

วิสัยทัศน์


โรงเรียนบ้านนาเสือก  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  โดยความร่วมมือของชุมชน