โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก