โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

พันธกิจ

          
          1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ได้รับโอกาสพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เต็มศักยภาพก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
          2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อให้เด็กที่ได้รับการศึกษาเรียนจบและมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ความรู้คู่คุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดและนำไปสู่การพัฒนาในระดับสากล
3. บริหารและจัดการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน รวมทั้งการวัดแประเมินผลตมสภาพที่แท้จริง
4.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารภาครัฐและส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน
7. ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการ โดยเน้นการบริหารที่มุงเน้นผลสัมฤทธิ์ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามีส่วนร่วม ยึดหลักความโปรงใสและตรวจสอบได้
8. ประชาสัมพันธ์ สร้างความข้าใจที่ดีกับชุมชน สังคม เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน