โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2557