โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมเข้าฐานภาคบ่าย)