โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง